Misvatting bij KNJV over wildlijst
Jan van Bon
Discussie in KNJV linkedin groep 2018
De KNJV maakt een ernstige fout bij het lanceren van een campagne voor een nieuwe nationale wildlijst. De vereniging demonstreert daarmee dat ze nog met haar hoofd halverwege de vorige eeuw zit. In het extreem dichtbevolkte Nederlandse landschap past niet meer het beeld van de vrijbuiter die zelf wel weet wat goed is voor de rest van de maatschappij, en die daar naar eigen believen in acteert, en net zoveel afschiet als hij zelf wil onder het mom van 'een verantwoorde wildstand'. We hebben de Iaatste decennia al veel te vaak mogen zien waar dat toe leidt. Het gaat niet meer op om zonder verantwoording aan de maatschappij dergelijke beslissingen te nemen, zeker niet nu de nieuwe wet Natuurbescherming juist de regelgeving dichter bij de provinciale besturen heeft gelegd en daarmee afstemming op lokale omstandigheden mogelijk maakt. Door toch in te zetten op die nieuwe wildlijst demonstreert de KNJV dat ze ofwel de band met een groot deel van haar achterban kwijt is, ofwel veronderstelt dat ze een groot deel van haar achterban een dienst bewijst door hen uitgebreide schietmogelijkheden te verschaffen op tientallen diersoorten.

Jan van Bon spreekt hier zijn zorgen uit over de manier waarop de KNJV beleidsmakers de wildlijst willen uitbreiden.

Laurens Hoedemaker reactie 1

Jammer, zoveel negatieve vooringenomenheid tegen de jagers en tegen de Jagersvereniging. En dat door een Jager die zelfs lid is van die vereniging. Praat eens wat vaker met je provinciebestuur en probeer met ze samen te werken, in plaats van tegen. Daar komen alle jagers - ook de Groningse - veel verder mee dan met dit soort berichten op social media.

Hoedemaker is duidelijk niet geamuseerd en laat het ook merken met woorden zoals negatieve vooringenomenheid.
Jan is zeker niet tegen KNJV maar heeft twijfels over de plan en beleid. Toch probeert Hoedemaker Jan af te schilderen als iemand die tegen de Jagers en Jagersvereniging zou zijn. 


Praat eens wat vaker met je provinciebestuur Hoedemaker houdt duidelijk van hiërarchie.

En ook hier gebruik hij de techniek: Ben jij het niet mee eens met het beleid dan werk jij automatisch tegen de de Jagers en Jagersvereniging.

Dit soort afwijkende meningen horen niet thuis op de sociale media volgens Hoedemaker. Een vreemde redenatie.

Jan van Bon reactie 1

Een verwijzing naar een regiobestuur dat voor alles eerst de mening van Amersfoort polst is daar bovendien ook geen sterke zet. NB: Dit is een Linkedln-groep waar je alleen toegang hebt als de beheerder daar een akkoord op heeft gegeven. Hij kan ook iedereen weer verwijderen. De beheerder heeft ook groepsregels opgesteld. lk citeer even: "De regels zijn eenvoudig: gedraag je fatsoenlijk, draag bij aan de discussies, moedig elkaar aan, respecteer elkaars mening, signaleer interessante ontwikkelingen, deel je ervaring, geef tips." lk kan me niet aan de indruk onttrekken dat in ieder geval een lid van deze groep die regels waarschijnlijk niet heeft gelezen.

Jan wijst terecht naar de verhouding tussen de regio en landelijk bestuur. De ledenraad lijkt de democratisch proces te bevorderen maar in werkelijkheid is een muur tussen de leden en het landelijke management en bestuur. Niets komt er doorheen het is meer een vestingsmuur dan een doorgeefluik

Jan maakt hier een inschattingsfout over de groepsregels. Deze gelden voor iedereen behalve voor de KNJV directeur Laurens Hoedemaker. Fatsoenlijk? Respect?

Paul G reactie 1

De KNJV is m.i. juist erg goed bezig. Doelbewust gericht op het terugdringen van de exorbitante administratieve rompslomp, het versterken van de kennis en kunde van de ledengroep en publiek (mentorenprojecten, Jachtopleiding, voorlichting), bevorderen acceptatie, etc. etc. Het is nu vooral ook aan de individuele leden om die handschoen verder op te pakken: actualiseren en waarborgen van de individuele praktische kennis, het opvoeden van "schieters" door elkander op fouten aan te spreken en te helpen weidelijk en verantwoorde wildbeheerders te worden en blijven. lk geloof daarin. Niet de KNJV, maar het individuele lid bepaalt het beeld over de jacht bij het publiek.

Paul G is duidelijk PRO KNJV beleid

Jan van Bon reactive 2

Paul G - op een aantal punten is dat zeker zo, en ik heb (vooral Janneke) daar ook regelmatig over gecomplimenteerd. Op andere punten is de KNJV echter helemaal niet goed bezig. Het uitdragen van een wildlijst van 48 soorten is daar een van. De Wet Natuurbescherming is volstrekt duidelijk over hoe de kaarten zijn geschud, en de KNJV staat daar niet bij vermeld. De ongelooflijke sufheid van deze overheid om enkele 100'n onafhankelijke verenigingen van amateurs een wettelijke taak toe te kennen is een rariteit die nog niet eerder vertoond is, en daar heeft de lobby van de KNJV dus bepaald niet geholpen. Een beetje kritiek is dus wel op z'n plaats. Wat dan wel weer een beetje sneu is, is dat een directeur van onze vakorganisatie zich in deze discussie mengt en alleen een sneer uitdeelt over "negatieve vooringenomenheid" en "tegenwerking" (zie zijn eerste bericht hierboven), in plaats van op de inhoud in te gaan.

Jan van Bon reactie 3

Tja, maar de jachtwet bestaat al lang niet meer. Wie nog in die termen denkt zit met z'n hoofd ver in de vorige eeuw. Tijd om wakker te worden en te zien dat de maatschappij grondig veranderd is sinds die tijd. In plaats van daarmee te werken probeert de knjv de tijd nu terug te draaien. Dat is geen slimme zet.

Jan beaamt dat KNJV ook goede zaken doet maar dat nu gaat om de uitbreiding van de wildlijst. Het is ook niet zo dat als KNJV goede zaken doet dat men nooit over de zaken die niet goed gaan gesproken mag worden, dan ben je er niet meteen tegen de Jagers en Jagersvereniging.

Laurens Hoedemaker reactie 2 Directeur KNJV

Beste Jan, goed lezen is ook een vak kennelijk. De vooringenomenheid waar ik het over heb betreft niet je mening over de strategie van de Jagersvereniging. Je opmerking dat jagers 'net zoveel afschieten als ze zelf willen' en je opmerking over het onderzoek naar de publieke opinie zijn wat mij betreft wel duidelijk negatief vooringenomen.

Dat je een directeur die het Strategisch Meerjarenplan van zijn vereniging uitdraagt en die (in dit geval) niet meewaait met de mening van een individueel lid 'diskwalificeert als belangenbehartiger' toont wat mij betreft aan dat je geen idee hebt van het functioneren van belangenbehartigende verenigingen anno 2018.

Zoals ik al eerder schreef: ga vooral met de afgevaardigden vanuit je provincie in onze Ledenraad in gesprek. Hier op Linkedln begint het meer op moddergooien te lijken. lk heb me wat mij betreft nu voldoende geweerd tegen uitspraken die ik onterecht en onnodig kwetsend vind. De discussie over dit onderwerp laat ik verder voor wat het is. Gegroet.

Hoedemaker blijft knorrig. Wat hier duidelijk naar voren komt is dat Hoedemaker zich heel erg aangevallen voelt door gebruik van woorden zoals "geweerd tegen". Hij voelt zich gekwetst. 

Ook is bijzonder dat Hoedemaker spreekt over de directeur van KNJV net als of iemand anders was dan hij zelf. Hij draagt niet alleen de zogenaamde Strategisch Meerjarenplan hij heeft aan mee gewerkt. Dus hierin staan echt de ideeën van Hoedemaker zelf verwerkt. Nu te verschuilen achter dat dit het werk van de vereniging zou zijn is dan ook een zwakte bod.

Het lijkt dat niemand anders beter weet hoe de belangenbehartiging gedaan moet worden dan Hoedemaker zelf.

En uiteraard als de inhoudelijke argumenten niet werken dan pakt Hoedemaker zijn laatste troef. Diegene beschuldigen van moddergooien

Jan van Bon reactie 4

Goed lezen is inderdaad een vak. En kritiek verwerken ook.

Jan van Bon reactie 5

Beste Laurens, je reactie is veelzeggend. Je bestempelt een opinie die je past meteen als 'negatieve vooringenomenheid', 'dit soort berichten', en 'tegenwerking', en je spreekt dan ook nog tegen van lid van de vereniging waar jij nota bene de kantoorbaas van bent. Daarmee diskwalificeer je jezelf als belangenbehartiger van de leden van die vereniging. Dat is bijna nog erger dan de jammerlijke keuze om een strategie te volgen die je onontkoombaar het aura van 'schieter' zal bezorgen bij een ongewenst groot deel van de Nederlandse bevolking.

Opinie staat gelijk aan 'negatieve vooringenomenheid'volgens Hoedemaker

Paul L

Het is mij niet duidelijk wat Jan van Bon nou probeert te bereiken. Uit de meerderheid van de reacties onder zijn stuk blijkt dat verreweg de meeste leden de Iijn van de KNJV steunen. Daarmee is het gelijk van de KNJV wat mij betreft wel aangetoond. Daar kan je je tegen blijven verzetten maar op welke manier dat een nuttige of constructieve bijdrage is, is mij onduidelijk. Als je vindt dat iets anders moet dan ga je naar een ledenvergadering en breng je je punten in of stel je je verkiesbaar. Op deze manier berokken je hooguit schade.

Paul L is duidelijk PRO KNJV beleid. Discussiëren over het beleid is volgens Paul L niet mogelijk zonder schade te berokken. Dit is pertinent niet waar.
Paul L is duidelijk tegen Jan van Bon ideeën. OOk deze verwijs naar de ledenvergaderingen die na het invoeren van Ledenraad alleen op provincie niveau plaats kunnen vinden. Als de ideeën op een wonderbaarlijke manier doorkomen dan kunnen ze landelijk ingebracht worden. Misschien

Jan van Bon reactie 6

Paul L - als het een discussie is, dan berokkent het toch geen schade? Linkedln-groepen zijn immers bedoeld om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen. Waar je wel gelijk aan hebt, is dat iedereen in deze groep (voorzover hier actief) over mij heen valt. Welke conclusie je daar aan kunt verbinden is nog niet zo duidelijk: het "gelijk van de KNJV" is niet meteen "aangetoond" als een tiental leden van deze groep het niet met mij eens is, net zo min als andersom natuurlijk. Om antwoord te geven op je vraag: ik heb een opinie gepost waarin ik uitleg dat ik bepaald niet blij ben met de wildlijst-actie van de KNJV. Door dat hier te posten verzoek ik de andere leden om daarop te reageren. Dat is alles wat ik er mee wil bereiken. AIs ik naar de teneur van de reacties kijk, dan wordt het niet gewaardeerd om een andere mening te hebben dan de directie in Amersfoort.

Jan maakt hier duidelijk dat niet een kwestie van gelijk is als een aantal KNJV bestuurders een stuk of vier mee eens zijn met Hoedemaker dan hij ook meteen gelijk heeft.

Freerk Bleker (KNJV ledenraad voorzitter regiobestuur Overijssel)

Waar haal je die wijsheid vandaan? Recent onderzoek (zie de jager) wijst juist uit dat de maatschappij de jager meer verantwoordelijkheid op dit punt wel toevertrouwt. En uit andere onderzoeken blijkt dat de achterban minder bureaucratie wil. Het kan allemaal veel eenvoudiger.

Jan-Peter Spierenburg ( KNJV ledenraad regiobestuur Utrecht)

Jan ik ben het helemaal niet met je eens. Naast de vijf soorten is er een enorme bureaucratie ontstaan bij verlening van vergunningen en ontheffingen en het toezicht daarop. Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat elk besluit tot aan de hoogste Rechter wordt aangevochten. De vergunningsvoorwaarden zijn vaak veel ruimer dan wat de jager zou willen en wat weidelijk is. Het "ruimen" en onweidelijk schieten van grote aantallen wekt aversie op. Het ganzen probleem b.v. is ontstaan na invoering van de Flora- en Faunawet. Tijdens de Jachtwet had de jager die verantwoordelijkheid en was het probleem er niet. Om maar een voorbeeld te noemen.

Wilfried van Wilgen (KNJV ledenraad regiobestuur voorzitter Zuid-Holland)

Het streven om te komen tot eenheid in regelgeving voor wat betreft jacht, beheer en schadebestrijding met als onderdeel van de oplossing een wildlijst met 48 soorten is geen nostalgische terugblik naar de Jachtwet. Ook is het geen onwil om verantwoording te willen afleggen aan de maatschappij. Een nationaal geldende regeling werkt juist transparantie in de hand. Koppel daaraan de tellingen en registratie van afschot en er ontstaat een heldere boekhouding op basis waarvan de minister de jacht kan openen of sluiten. Binnen de Ledenraad is bewust gekozen voor deze strategie met als doel de hedendaagse tenenkrommende bureaucratie rondom beheer en schadebestrijding terug te dringen. En om er voor te zorgen dat de vrijwillige professional de ruimte krijgt om binnen kaders op adequate wijze zijn/haar activiteiten uit te oefenen.

Henning van den Akker(KNJV ledenraad regiobestuur Zuid-Holland)

Dat hoef je niet te wedden. Een plausibel onderzoek op basis van feiten volstaat. Mbt wat de tijdgeest is, lijkt een drogredenering van pas. 'Mensen vinden' of 'tegenwoordig vind men' maakt niet of iets de juiste keuze is of niet. Mensen worden opgeroepen als individu zich kennis eigen te maken over natuur, milieu en klimaat. Over gezondheid en voeding en hiernaar te handelen, keuzes te maken. Daarin past voortreffelijk dat je op basis van met fbe's, provincie en eigen inzichten (getoetst aan telling/registratie) kunt oogsten en beheren op basis van voldoende aanwezigheid. Sterker nog, die grotere betrokkenheid en belang werken in de hand dat mensen concreet als doel hebben, met direct nut, een goede ecologische balans en diversiteit te hebben. Als passieve bijstander is dat lang niet zo relevant of tastbaar. Gans, ree, wild zwijn en in sommige gebieden zelfs de houtsnip, zijn dermate goed vertegenwoordigd dat het mogen oogsten een nog actiever goed beheer in de hand werkt.

Advocaat Freerk Bleeker lijkt hier nogsteds geen fatsoen geleerd te hebben.

Waar haal je die wijsheid vandaan?

De rest van de reacties zijn van de overige bestuurders van KNJV.  Jan Peter Spierenburg is uiteraard helemaal niet mee eens met jan.

Alleen in vrijheid kunnen "dwarsdenkers" als Multatuli "misbruik van de macht aan de orde stellen".

Willem Alexander

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar