• Start
 • .
 • Verwijdert van jagersvereniging website

Jagersvereniging kiest haar vertegenwoordigers in de ledenraad

Op 14 oktober jl. werden de kandidaten voor de Ledenraad geïnformeerd of zij al dan niet zijn gekozen in de Ledenraad. Inmiddels is de samenstelling van de Ledenraad ook op onze website geplaatst. U vindt uw vertegenwoordigers op deze pagina.

Er werden in totaal 3.051 stemmen uitgebracht. Volgens deskundigen behoort de Jagersvereniging met een stempercentage van 15% hiermee tot de gemiddelde verenigingen die gebruik maken van stemmingen. 91,2% van de stemmen werd via het internet uitgebracht en slechts 8,8% deed dat per post.

Bij de WBE’s die stemden op hun eigen kandidaten was het resultaat dat bijna 40%  van de WBE’s hun stem uitbrachten.

Er wordt naar gestreefd om nog voor het einde van het jaar een eerste vergadering van de Ledenraad te houden.

Mailcontact

Zodra de nieuwe provinciebesturen zijn benoemd, zal  de secretaris als contactpersoon van het bestuur een emailadres (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) toegewezen krijgen en zal dat op deze site worden vermeld.

Mailadres doorgeven

287 leden die per post werden benaderd  stemden uiteindelijk via het internet. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer deze leden hun e-mailadres aan ons zouden willen doorgeven, even een mailtje met lidmaatschapsnummer naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bron
https://www.jagersvereniging.nl/jagersvereniging-kiest-haar-vertegenwoordigers-in-de-ledenraad/.

 


Onder de provinciale jachthondencoördinatoren en de vertegenwoordigers van de trainingslocaties is in 2017 een onderzoek gehouden. Op basis van de resultaten is geconstateerd dat de gang van zaken niet in lijn loopt met de bestuurlijke verantwoording van de jagersvereniging voor deze activiteit. Bovendien loopt de vereniging een fiscaal risico omdat de Belastingdienst onderzoekt of deze activiteit als ‘economische activiteit’ btw-plichtig is. In feite vinden de jachthondenactiviteiten plaats onder de vlag en de naam van de Jagersvereniging, maar deze worden bijna nergens bestuurlijk en boekhoudkundig verantwoord

Hierdoor is door de Jagersvereniging het besluit genomen alle trainingsgroepen te verzelfstandigen. Het is aan de trainingsgroep hoe zij dit vorm wil geven. Hierdoor kan men als groep zelfstandig functioneren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor haar activiteiten.  De Jagersvereniging blijft de belangen van de voorjagers behartigen en biedt ondersteuning in het verzelfstandigingsproces.

De Jagersvereniging heeft zorg gedragen voor de statuten voor stichtingen en/of verenigingen om zo de groepen in de provincies te helpen met de te nemen stappen. Er is inmiddels eveneens een erkenningssysteem opgesteld, waarmee de kwaliteit van de jachthondentrainingen gewaarborgd kan blijven. Ook commerciële hondenscholen kunnen op den duur voor deze erkenning in aanmerking komen. Zonder deze erkenning is het niet meer mogelijk om  jachthondenproeven te organiseren onder auspiciën van Orweja.

 

Erkenningscriteria

De provinciale jachthondencommissarissen hebben de volgende criteria voor erkenning van een trainingsgroep (inclusief groepen die alleen proeven organiseren) door de Jagersvereniging vastgesteld.

 • Zij bezitten een rechtspersoonlijkheid (inschrijving Kamer van Koophandel) en zijn zelf aansprakelijk voor haar verplichtingen jegens wet- en regelgeving.
 • Zij opereren financieel onafhankelijk.
 • Zij beogen het geven van jachthondentrainingen en het organiseren van de proeven uitsluitend onder auspiciën van Orweja. Een besloten onderlinge proef voor eigen cursisten is toegestaan.
 • Zij beperken zich in deze activiteiten uitsluitend tot de eigen provincie(s) ; voor activiteiten buiten de Provincie overleggen zij met de Jachthondencommissaris van de betreffende Provincie.
 • Zij rapporteren jaarlijks over hun activiteiten, aan de Provinciale Jachthonden-commissaris van de Jagersvereniging.
 • Trainers van de Rechtspersoon hebben op 1 januari 2024 met goed gevolg een door de Jagersvereniging erkende opleiding afgerond of werken onder supervisie van opgeleide trainers. Thans zijn als zodanig de opleiding en titel Kynologisch instructeur en de opleiding Jachthondeninstructeur van de Stichting Jachthopleiding Nederland erkend. Trainingen moeten primair zijn gericht op het opleiden van honden voor het gebruik in de praktijkjacht.

Voordelen erkenning door de Jagersvereniging

 • Trainers krijgen een erkenningsbrief van de commissaris Jachthonden namens het Provinciaal bestuur van de Jagersvereniging. Hiermee kunnen zij vergunningen / verloven aanvragen en aantonen officieel erkend te zijn als jachthonden opleiding.
 • Trainers vallen onder de dekking van een speciaal voor hen door de Jagersvereniging ontwikkelde aansprakelijkheidsverzekering.
 • De jachthondenopleidingen worden vermeld op de website van de Jagersvereniging als erkende opleiding.
 • De activiteiten van de jachthondenopleidingen kunnen worden vermeld op de activiteitenkalender van de Jagersvereniging.
 • De Rechtspersoon mag proeven organiseren onder auspiciën van Orweja.

 

Aanvragen jachthondenproeven

Praktisch houdt dit in dat het aanvragen van jachthondenproeven m.i.v. 2019 alleen mag worden gedaan door erkende trainingsgroepen. De provinciale jachthondencommissarissen maken aan Orweja bekend welke trainingsgroepen erkend zijn en derhalve bevoegd zijn tot het aanvragen van een jachthondenproef.
Dat geldt ook voor de groepen die alleen een jachthondenproef organiseren en geen opleiding geven. Deze groepen functioneren onder de rechtspersoonlijkheid van een (indien opgericht) overkoepelende provinciale stichting.

MyOrweja zal worden aangepast zodat de aanvragende instanties het KvK nummer van haar rechtspersoon kunnen invullen.


 

Verenigingsnieuws - Vrijdag 28 september 2018
Voortgang herstructurering Jachthondendiscipline
De Provinciale Jachthondencommissarissen hebben op 13 september overeenstemming bereikt over de wijze waarop de verzelfstandiging van de jachthondendiscipline tot stand kan worden gebracht.
Voor 31 december 2018 zullen zij per Provincie(s) en/of Locatie(s) een rechtspersoon oprichten en hun activiteiten voorzetten, gericht op de lokale (voor)jagers. De statuten voor deze rechtspersonen zijn door de Jagersvereniging beschikbaar gesteld. Jachthondencommissarissen hebben in samenwerking met Jagersvereniging erkenningscriteria opgesteld. Bij het voldoen aan deze criteria is de trainingsgroep “erkend” door de Jagersvereniging.
Erkenning jachthondenopleidingen door de Jagersvereniging
Zij bezitten een rechtspersoonlijkheid (inschrijving Kamer van Koophandel) en zijn zelf aansprakelijk voor haar verplichtingen jegens wet- en regelgeving.
Zij opereren financieel onafhankelijk.
Zij beogen het geven van jachthondentrainingen en het organiseren van de proeven uitsluitend onder auspiciën van ORWEJA. Een besloten onderlinge proef voor eigen cursisten is toegestaan.
Zij beperken zich in deze activiteiten uitsluitend tot de eigen provincie(s) ; voor activiteiten buiten de Provincie overleggen zij met de Jachthondencommissaris van de betreffende Provincie.
Zij rapporteren jaarlijks over hun activiteiten, aan de Provinciale Jachthondencommissaris van de Jagersvereniging.
Trainers van de Rechtspersoon hebben op 1 januari 2024 met goed gevolg een door de Jagersvereniging erkende opleiding afgerond of werken onder supervisie van opgeleide trainers.
Trainingen moeten primair zijn gericht op het opleiden van honden voor het gebruik in de praktijkjacht.
Voordelen erkenning door de Jagersvereniging
Trainers krijgen een erkenningsbrief van de commissaris Jachthonden namens het Provinciaal bestuur van de Jagersvereniging. Hiermee kunnen zij vergunningen / verloven aanvragen en aantonen officieel erkend te zijn als jachthonden opleiding.
Trainers vallen onder de dekking van een speciaal voor hen door de Jagersvereniging ontwikkelde aansprakelijkheidsverzekering.
De jachthondenopleidingen worden vermeld op de website van de Jagersvereniging als erkende opleiding.
De activiteiten van de jachthondenopleidingen kunnen worden vermeld op de activiteitenkalender van de Jagersvereniging.
De Rechtspersoon mag proeven organiseren onder auspiciën van Orweja.

https://www.jagersvereniging.nl/voortgang-herstructurering-jachthondendiscipline/


 

Nieuwe structuur voor jachthondenopleidingen en -proeven
Verenigingsnieuws - Vrijdag 15 december 2017
Nieuwe structuur voor jachthondenopleidingen en -proeven
Op dinsdag 12 december 2017 hebben het Landelijk Bestuur en de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een besluit genomen over de nieuwe structuur voor de jachthondenopleiding en de jachthondenproeven. In de nieuwe structuur blijft de Jagersvereniging nauw betrokken bij de jachthondendiscipline. Een weidelijk jager moet immers kunnen beschikken over een goede jachthond.
Het besluit voor een nieuwe structuur is het gevolg van de inventarisatie die de Jagersvereniging dit jaar heeft gemaakt van de jachthondensdiscipline in de verschillende provincies. Dat leverde een beeld op van grote onderlinge verschillen in organisatie, financiering en verantwoordelijkheden . Ook blijkt dat de huidige praktijk niet meer in lijn is met de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden in de Jagersvereniging.
Jachthondenopleiding
In samenspraak met de provinciale jachthondencommisarissen en de trainingsgroepen zal de Jagersvereniging een erkenningssysteem voor trainingsgroepen opzetten. Dit heeft tot doel de kwaliteit van de opleidingen te borgen en op termijn te verhogen. Deze erkenning moet de (voor)jager helpen in zijn/haar keuze voor een goede jachthondenopleiding.
Hoe de toekomstige trainingsgroepen precies worden vormgegeven zal mede worden bepaald door de invulling die de provincie wil geven. Sommige provincies willen de discipline onderbrengen in een provinciale stichting of vereniging; in andere provincies willen de trainingsgroepen elk voor zich bepalen welke organisatievorm ze kiezen. De Jagersvereniging zal daarin adviseren en ondersteunen met o.a. modelstatuten. Uiteraard is dit alleen van toepassing op die groepen die opereren onder de Provinciale structuur van de Jagersvereniging. Op deze manier brengen we de bestaande praktijk in lijn met de bestuurlijke verantwoordelijkheden en borgen we de betrokkenheid van de Jagersvereniging bij de jachthondenopleidingen en -proeven.
Begin januari overlegt de Jagersvereniging met de provinciale jachthondencommisarissen over de vervolgstappen.
Jachthondenproeven
Het organiseren van Orweja-proeven blijft voorbehouden aan rasverenigingen en door de Jagersvereniging-erkende trainingsgroepen. Totdat de nieuwe organisatie is gerealiseerd, kunnen ook de huidige trainingsgroepen van de Jagersvereniging proeven blijven organiseren. Orweja blijft de criteria voor de proeven en de wedstrijden vaststellen. De Jagersvereniging wil, in overleg en samen met de Raad van Beheer, Orweja op korte termijn onderbrengen in een stichting. De directeuren van de Raad van Beheer en de Jagersvereniging zullen het bestuur vormen.

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar